Sertifika Sınav Yönergesi Değişti

16/04/2020 tarihinde MEB Özel Kurs Yönetmeliği Sertifika Sınav Yönergesi değişti. Yeni sınav yönergesi birçok yenilik içeriyor. Özel bilgisayar kurslarının da tabii olduğu yeni sınav göre artık kurum binasında yapılan bazı teorik ve uygulama sınavları da Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Devlet Okullarında yapılacak. Yeni sertifika sınav yönergesi hem kurumlar için hem de kursiyerler için yeni yükümlükler getiriyor. Kursiyer başı sınav harçları da artırıldı. Sertifika sınav yönetmeliği değişti, ilgili değişiklikler aşağıdaki yönergede bulunmaktadır.

ÖZEL KURSLAR SINAV YÖNERGESİ


SERTİFİKA SINAV YÖNERGESİ DEĞİŞTİ BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam


MADDE 1- (1) Sertifika Sınav Yönergesi değişti. Bu Yönerge, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kurslarda uygulanan programlar doğrultusunda verilen eğitimlerin inceleme ve kontrollerine, yapılacak seviye tespit, seviye tamamlama ve kurs bitirme sınavlarına, sınavlar için oluşturulacak komisyonlara, sınavlarda görevlendirilecekler ile görevlerine ve görevlendirilenlere ödenecek ücretlere ilişkin usul ve esasları belirler.


Sertifika Sınav Yönergesi Değişti Dayanak


MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci 310uncu ve 326 ncı maddeleri ile 23/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Sertifika Sınav Yönergesi Değişti Tanımlar


MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Diğer personel: Kurslarda eğitim ve öğretim hizmetleri dışındaki görevli personeli,
c) Dönem: Kurslarda kursun tür ve seviyelerine göre Bakanlıkça onaylanan öğretim
programlarında yer alan teorik ve uygulama ders saati sürelerinin toplamını,
ç) Eğitim personeli: Kurslarda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri,
d) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
e) Kanun: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,
f) Kurs: Kanun kapsamında faaliyet gösteren çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve uzaktan öğretim yapan kurslarını,


g) Kurs bitirme sınavı:

Kurslarda öğretim programlarına (Bilgisayar Kursu dahil) devam eden kursiyerlerin kurs programlarında belirtilen toplam süre sonunda millî eğitim müdürlüğünce yapılan teorik sınav ve/veya uygulama sınavını,
ğ) Kursiyer: Kurs öğretim programlarına kayıt yaptıran kişiyi,
h) Kurum kontenjanı: Kurumda aynı anda öğrenim görecek en fazla kursiyer sayısını,
ı) Kurs öğretim programı kontenjanı: Kurslarda uygulanan öğretim programlarının her biri için belirlenen en fazla kursiyer sayısını,
i) Millî eğitim müdürlüğü: Kursun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,
j) e-Özel: Kurslara kayıt yaptıran kursiyerlerin bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğu, iş ve işlemlerin yürütüldüğü, izlendiği, değerlendirildiği ve Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını,
k) Program: Kurslarda uygulanmak üzere hazırlanmış, düzeyi ile süresi belirlenen ve ilgili mevzuatı doğrultusunda Bakanlıkça onaylanan öğretim programını,


l) Protokol: Havacılık, denizcilik, otelcilik ve turizm kurs programları ile kurslarda uygulanacak diğer öğretim programında yer alan uygulama derslerinin/eğitimlerinin kurs binası
dışında açık alan, fabrika, liman gibi alanlarda yapılacağı belirtilmiş ise uygulama derslerini/eğitimlerini yapmak üzere kurs ile bu alanda hizmet veren özel kuruluşlarla yapılan noter onaylı yazılı anlaşmayı,
m) Seviye: Bakanlıkça onaylanan bazı kurs programlarında yer alan bölümleri,


n) Seviye tamamlama sınavı: Farklı seviyeleri bulunan kurs programlarında, kursiyerin tamamladığı ara seviyeleri tespit etmek ve kurstan ayrılıp aynı programın üst seviyelerine aynı veya farklı kursta devam etmelerini sağlamak amacıyla millî eğitim müdürlüğü tarafından yapılan sınavı,


o) Seviye tespit sınavı: Farklı seviyeleri bulunan kurs programlarında, kursiyerin başlayacağı seviyeyi belirlemek amacıyla kurslar tarafından yapılan sınavı. Bilgisayar İşletmenliği ya da Bilgisayar Programcılığı Kurslarında yapılan seviye tespit sınavları gibi.
ö) Valilik: Kursun bulunduğu ilin valiliğini,
p) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini
ifade eder.


SERTİFİKA SINAV YÖNERGESİ DEĞİŞTİ İKİNCİ BÖLÜM


Sertifika Sınav Yönergesi değişti. Kurslara Kayıt Başvurusu, Kayıtta İstenecek Belgeler, Dönem Açma, Eğitim ve Öğretim, Derslerin İnceleme ve Kontrolü Kurslara kayıt başvurusu


MADDE 4- (1) Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Öğretim programında belirtilen yaş şartına uygun olmak.
b)Öğretim programında belirtilen öğrenim şartlarını taşımak.
c) Öğretim programında belirtilen sağlık şartlarını taşımak.
ç) Adli sicilinde, kursa kayıt olmak istediği öğretim programına kayıt olmasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak.


(2) Kurslara başvurular elektronik ortamda da yapılabilir. Bu durumda başvuru için gerekli belgeler elektronik ortamda taranarak elektronik yolla kurs müdürlüğüne ulaştırılır.


Kursa kayıtta istenecek belgeler


MADDE 5- (1) Sertifika Sınav Yönergesi değişti. Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;


1) Kayıt sırasında aslı görülmek suretiyle T.C. kimlik kartı fotokopisi,
2) Diploma veya diploma yerine geçen belge ya da kamu kurum / kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce düzenlenecek onaylı örneği,
3) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,
4) Öğretim programında belirtilmesi durumunda şartları taşıdığına dair sağlık raporu,
5) Programında bulunması durumda adli sicil kaydının olmadığına dair yazılı beyanı,


b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;


1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi veya geçici koruma kimlik belgesi,
2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikamet izni, öğrenim vizesi veya çalışma izin belgesi,
3) Yönetmeliğin 51 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen şartlara uygun alınmış öğrenim belgesi,
4) Öğretim programında belirtilmesi durumunda şartları taşıdığına dair sağlık raporu,


5) Programında bulunması durumda yabancı uyrukluların Türkiye’de adli sicil ve arşiv kaydının olmadığına dair ilgili makamlardan aldığı belge,
6) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf, (2) Farklı seviyeleri bulunan kurs programlarında, kursiyerlerin kurstan ayrılıp aynı programın üst seviyelerine farklı kursta devam etmek istemeleri durumunda birinci fıkradaki belgelerle birlikte seviye tamamlama belgesi (EK-5) de istenir.

Kayıt için istenen belgeler kurs tarafından kayıt esnasında taratılarak e-Özel’e girilir. İl/ilçe Millî eğitim müdürlüklerince belgelerin kontrolü yapılarak uygun görülenler e-Özel üzerinden onaylanır. Tarama ve onaylama işleminde eksik ve hata olması durumunda ilgililer hakkında gerekli işlem yapılır.


Sertifika Sınav Yönergesi Değişti Dönem açma


MADDE 6- (1) Sertifika Sınav Yönergesi değişti. Kurslarda, kursun tür ve seviyelerine göre Bakanlıkça onaylanan öğretim programlarında yer alan teorik ve uygulama ders saati sürelerinin toplamı bir dönemi oluşturur. Yeterli eğitim personeli bulunması ve kursiyer kaydında istenen belgelerin incelenerek uygun
görülmesinden sonra bir dönemde kurum kontenjanını geçmemek şartıyla en fazla üç grup açılabilir. Dönem açılışları e-Özel üzerinden yapılır. Millî eğitim müdürlüklerince verilen grup onayından ve grup açılışından sonraki gün/günlerde eğitimlere başlanır.


(2) Kurslar, her dönemin eğitimine başlamadan önce teorik ve uygulama eğitimlerine ait grupları, kursiyerlerin ve eğitim personelinin gün ve saatleri çakışmayacak ve kurum kontenjanını geçmeyecek şekilde düzenlerler. Kurslar tarafından düzenlenen gruplar ilgili millî eğitim
müdürlüğünce e-Özel üzerinden onaylanır.


(3) Öğretim programlarının dönem açılışları e-Özel üzerinden yapılır. Yeni dönemin açılabilmesi için aynı öğretim programının bir önceki dönemin teorik ve uygulamalı derslerinin veya öğretim programında seviyeler olması durumunda seviyenin tamamlanması gerekir.


(4)Millî eğitim müdürlüğünce her eğitim döneminde kursta istihdam edilen personelin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, görevi/unvanı, sözleşmede belirlenen çalışma tarihleri ve haftalık çalışma süresi il sosyal güvenlik birimine yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

Sertifika Sınav Yönergesi Değişti Eğitim ve öğretim


MADDE 7- (1) Sertifika Sınav Yönergesi değişti. Kurslarda Bakanlıkça onaylı öğretim programındaki açıklamalara göre öğretim programlarının teorik dersleri kursun dersliğinde, öğretim programında uygulama eğitimi de varsa bu eğitim, uygulama dersliğinde veya uygulama dersliğinde yapılamayan faaliyetler kursun protokol yaptığı kuruluşun uygulama alanında verilir.


(2) Bir ders saati süresi 45 dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır.


(3) Kurumlarda günlük çalışmalar 07.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılır. Ancak; zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin devam ettiği programlarda eğitimler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılır. Bir kursiyer bir günde 2 saatten az 6 saatten fazla ders alamaz.


(4) Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esastır. Teorik ve/veya uygulama derslerini tamamlayan kursiyerler sınava alınırlar. Kurs süresinin 1/5’inden fazla derse devam etmeyen kursiyerlerin ise o dersin telafi eğitimini 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirdiği gün ve saatte yapar. Telafi eğitimi almayan kursiyerin kurumdan kaydı silinir.


Sertifika Sınav Yönergesi Değişti Derslerin İnceleme ve Kontrolü


MADDE 8–(1) 5580 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili Yönetmeliklerin hükümleri doğrultusunda ve kurumlarındaki işleri aksatmayacak şekilde, kursiyerlerin teorik ve uygulama sınavına girme şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, kurslarda verilen eğitimlerin e-Özel’e
girilen gün ve saatlerde ilgili eğitim personeli ile yapılıp yapılmadığını ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere her dönem personel görevlendirilebilir. Görevlendirmeler büyükşehir statüsündeki illerde ilçe millî eğitim müdürlükleri, büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise merkez ilçe ve diğer ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılır.


(2) Birinci fıkrada belirtilen hususları incelemek ve kontrol etmek için bir ayda il/ilçe statüsüne göre; öncelikli olarak kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il veya ilçe millî eğitim şube müdürü ya da yükseköğretim mezunu şef/memur statüsündeki personelden görevlendirme yapılır. İnceleme ve kontrol için bir ayda en fazla iki kişi görevlendirilir ve bir kişiye en fazla iki gün görev verilir.

Görevlendirilen personel, bir günlük görevde en az üç kursa farklı saatlerde ikişer defa giderek inceleme ve kontrol yapar. İnceleme ve kontrol sonucunda kursiyer devamsızlığı tespit edilen kurslara, inceleme ve kontrol için aynı eğitim döneminde yukarıdaki hükümler doğrultusunda farklı bir kişi görevlendirilebilir.


(3) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi hâlinde birinci fıkrada belirtilen hususları incelemek ve kontrol etmek amacıyla Genel Müdürlük personeli de Bakanlık görevlisi olarak görevlendirilebilir. Bakanlık görevlisi için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından bir şoför görevlendirilir. Bakanlık görevlisi görev yazısında belirtilen sayıda kursta inceleme ve kontrol yapar.

Sertifika Sınav Yönergesi Değişti Görevlendirilecek Personel


(4) Görevlendirilen personel, en az üç kursun inceleme ve kontrolünü yaparak tespitlerini (Ek1) forma işler. İlçede üçten az kurs olması durumunda mevcut kurs/kursların kontrolünü yapar.


(5) Gerçekleştirilen inceleme ve kontrol sonucunda düzenlenen (Ek-1) form, varsa tutulan tutanaklar ile diğer belgeler kontrolden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde millî eğitim müdürlüğüne gereğinin yapılması amacıyla teslim edilir. İnceleme ve kontrolün Bakanlık görevlisi marifetiyle gerçekleştirilmesi hâlinde aynı belgeler kontrolden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe teslim edilir. Genel Müdürlük, gereğinin yapılması hususunu ilgili valiliğe yazıyla bildirir.


(6) İnceleme ve kontrollerden önce kurslara bilgi verilmez. Yapılan inceleme ve kontrollerde derslerde olmadığı tespit edilen ve toplam ders saati sayısının 1/5’inden fazla derse devam etmeyen kursiyer devamsızlıktan kalır.


(7) Kurslarda görevli eğitim personeli, kurumda bulunduğu süre boyunca fotoğraflı kurum kimlik kartını görülecek şekilde yakasına takar.


(8) Kursta kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilen personelin kursta bulunduğu süre içerisinde kursta bulunmayan kursiyer/kursiyerler o gün için devamsız kabul edilir.


SERTİFİKA SINAV YÖNERGESİ DEĞİŞTİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Sınavlar, Kurul, Komisyonlar ve Görevleri Sınavlar


MADDE 9-(1) Sertifika Sınav Yönergesi değişti. Sınavlarda yapılması gerekenler:


a)Kursiyerler, eğitimin tamamlanmasından sonra millî eğitim müdürlüklerince belirlenen ve hafta sonuna gelen tarihte yapılacak ilk sınava alınırlar.


b)Sınavlar, aynı programdan en az 10 kursiyer olmak kaydıyla aynı veya farklı programlardan toplamda en az 40 kursiyerin sınav başvurusunda bulunması hâlinde yapılır. Aynı dönemde sınava girecek kursiyer sayısının 200’ün altında olması durumunda sınavın bir günde yapılması esastır.


c) Sınavlar, teorik ve öğretim programında bulunması durumunda uygulamalı olarak da yapılır.

ç) Sınav tarihleri, sınavdan 10 iş günü önce millî eğitim müdürlüğünce e-Özel’e işlenir.


d) Kurs müdürlükleri tarafından seviye tamamlama veya kurs bitirme belgesi almak üzere sınavlara girecek kursiyerlerin bilgileri e-Özel’e girilir.


e) e-Özel’e girilen kursiyerlerin listesi millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden en geç 3 iş günü önce onaylanır.


f) Teorik sınavlar millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek resmî okul/kurum binasında yapılır.

Sertifika Sınav Yönergesi Değişti Teorik Sınavlar


g) Uygulama sınavları millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek resmî okul/kurum veya kurs binasında ya da uygulama sınıfında yapılamayan faaliyetler kursun protokol yaptığı kurumun uygulama alanında yapılır.


ğ) Millî eğitim müdürlüklerince sınavın yapılacağı tarihten en az bir hafta önce kurslardan alınan sorulardan oluşturulan soru havuzundan ve/veya sınav günü sınav komisyonlarında görevli, alan öğretmenleri tarafından program içeriğine uygun olarak hazırlanan soru ve cevap anahtarlarından oluşan her öğretim programı için ayrı ayrı sınav soruları hazırlanır.


h) Teorik sınavlar, sınav komisyonu tarafından program içeriğine uygun olarak hazırlanmış ve/veya soru bankasından alınan en az 25 sorudan oluşan çoktan seçmeli test soruları ile yapılır.


ı) Sınav komisyonlarında görevli, alan öğretmenleri uygulama sınavı için öğretim programının içeriğine uygun sınav soruları ve/veya kursiyerlere yaptırılacak uygulamalar ile değerlendirme kriterlerini belirlerler.

i) Sınav komisyonu, sınav yürütme komisyonundan kapalı ve mühürlü zarf içinde bulunan teorik sınav soruları ile uygulama ve değerlendirme kriterlerini sınav başlamadan önce; cevap anahtarlarını ise sınavdan sonra teslim alır.


j) Sınavlar, sınav yürütme komisyonu üyelerinin gözetim ve denetiminde yapılır.
k) Her sınav salonunda aynı veya benzer programlardan olmak kaydı ile en fazla 20 kursiyer sınava alınır. Aynı ve benzer programlardan kursiyer sayısı tamamlanmadığı takdirde diğer programlardaki kursiyerler ile tamamlanır.
l) Sınavlara katılan kursiyerlerden sınav giriş belgesi ile birlikte T.C. kimlik kartı/nüfus cüzdanı/geçerliliği devam eden pasaport/sürücü belgesi istenir.

Sertifika Sınav Yönergesi Değişti Teorik Sınavlarda Süre


m) Teorik sınavda, her soru için 2 dakikalık süre verilir. Sertifika Sınav Yönergesi değişti.


n) Teorik sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. İlgili programında belirtilen başarı puanını alan kursiyerler başarılı sayılır. Başarı puanı bulunmayan programlarda 50 ve üzeri puan alan
kursiyerler başarılı sayılır. Teorik sınavda başarılı olan kursiyerler, öğretim programında bulunması halinde uygulama sınavına da alınır.


o) Teorik sınav tamamlandıktan sonra sonuçlar Teorik ve Uygulama Sınav Sonuç Listesi (EK3)’ün ilgili bölümüne yazılarak sınav komisyonu tarafından imzalanır ve bir örneği kursiyerlerin görebileceği yere asılarak ilan edilir.


ö) Uygulama sınavı tamamlandıktan sonra sonuçlar Teorik ve Uygulama Sınav Sonuç Listesi (EK-3)’ün ilgili bölümüne yazılarak sınav komisyonu tarafından imzalanır ve sınav yürütme komisyonuna teslim edilir.


p) Uygulama sınavları aynı gün teorik sınav sonuçları ilan edildikten sonra sınav yürütme komisyonunun belirleyeceği yer ve saatte yapılır.


r) Uygulama sınavında, her soru için uygulamaya yeterli süre verilir. Sınav başlama saatinden sonra gelen kursiyerler sınava alınmaz.


s) Uygulama sınavları uygulama dersliklerinde veya program içeriğine uygun ders araç gerecinin bulunduğu atölye/laboratuarlarda ya da uygulama alanlarında yapılır.


(2) Teorik sınava (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bir nedenle girmeyenlerle bu sınavlarda başarısız olanlar, kursa devam etmeksizin sadece sınav ücretini ödeyerek üç defa daha sınavlara girebilirler. Teorik sınavda başarılı olup uygulama sınavına (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bir
nedenle girmeyenlerle bu sınavlarda başarısız olanlar,sınav ücretini ödeyerek üç defa daha sınavlara girebilirler. Sınava aşağıdaki nedenlerle giremeyenler;


a) Sınav günü hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapılacağı günün akşamına kadar alacakları belgeyi,

Tabii Afetler


b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi kurs müdürlüğüne teslim ederler. Bu durumda olanlar dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamazlar ise bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler. Mazereti olan kursiyerlerin durumu beş iş günü içerisinde il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince e-Özel’e girilir. Buna rağmen başarısız olan kursiyerlerin kurstan kayıtları silinir. İstemeleri durumunda tekrar kursa kayıtları yapılır.


(3) Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sınava girdirmeye teşebbüs eden veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca tutanak tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kayıtları, e-Özel üzerinden iki yıl süre ile dondurulur. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz. Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenlerin kurslarda görevli olmaları hâlinde görevlerine son verilir ve bu kişilere kurslarda bir daha görev
verilmez. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.

Sınav Komisyonu


(4) Sınav komisyonu, sınavlarda komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren, başkasının yerine sınava giren veya başkasını kendi yerine sınava girdirenleri tutanakla tespit eder. Bunlar hakkında 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.

Ayrıca bu durum millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden sonraki ilk iş gününden itibaren e-Özel’e girilerek söz konusu kursiyerin sınav tarihi itibarıyla iki yıl süre ile tüm programlar için kayıtları dondurulur. İki yıl geçtikten sonra bu kursiyerlerin kayıtları silinir. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz.


(5) Uzaktan öğretim yapan kurumların sınavları, kurumun bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlükleri tarafından aynı ilçede yapılır.


Sertifika Sınav Yönergesi Değişti İl sınav sorumlusu


MADDE 10- (1) Sertifika Sınav Yönergesi değişti. İl millî eğitim müdürü, il genelinde yapılan sınavlarda her sınav günü için il sınav sorumlusu olarak görev yapar veya il millî eğitim müdür yardımcısı/il millî eğitim şube müdürlerinden birini il sınav sorumlusu olarak görevlendirebilir. İl sınav sorumlusu aşağıdaki görevleri yapar:


a) Sınavların Yönetmelik ve bu Yönergeye uygun yapılmasını sağlar.


b) Sınava girecek kursiyer sayısının 100 ve üzerinde olması halinde il millî eğitim müdür yardımcısı/il millî eğitim şube müdürlerinden birini sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personel olarak görevlendirir.


c) Sınav yürütme komisyonu başkanları ile gerekli koordinasyonu ve iletişimi kurar. İlde Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi hâlinde, Bakanlık temsilcisinin rehberlik ve yönlendirmesi doğrultusunda sınavlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.


ç) Sınavlarda; sınav yürütme komisyonuna, sınav komisyonlarına ve diğer görevlilere rehberlik eder ve görevlileri denetler.


d)Sınav yürütme komisyonlarının, sınavı mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmadığını veya sınav yapılan binada bulunmadığını tespit etmesi durumunda ya da gerek görmesi hâlinde, o ilçenin bir sonraki sınavında görev alacak olan sınav yürütme komisyonunun başkan ve üyelerini il millî
eğitim müdür yardımcısı ve/veya il millî eğitim şube müdürleri arasından görevlendirir.


e) Bakanlık temsilcisi tarafından düzenlenen raporda belirtilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik gerekli tedbirleri alarak konu hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verir.


f) Sınav yürütme komisyonu ile sınavda görevlendirilen diğer personelden görevine gelmeyen veya geç gelenlere, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya ilgili mevzuata aykırı hareket edenler hakkında inceleme ve soruşturma yaptırarak işlem sonucuna göre bu kişilere bir yıl
görev verilmemesini sağlar. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli idari işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk sınavda uygulanır.


Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler


MADDE 11- (1) Sertifika Sınav Yönergesi değişti. Sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek amacıyla görevlendirilen personel, sınavların mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını, sınavda görev alan personelin zamanında görevine gelip gelmediğini ve sınav süresince görev yerlerinde bulunup bulunmadığını kontrol eder.


(2) Sınavdan iki saat önce sınav binasında yapılacak toplantıya katılır, öğretim programına uygun teorik ve varsa uygulama sınavı soruları, uygulama ve değerlendirme kriterleri ile cevap anahtarlarının hazırlanmasına rehberlik eder.


(3) Sınav süresince karşılaştığı mevzuata aykırı durumları rapor hâlinde il sınav sorumlusuna bildirir.
(4) Sınav yürütme komisyonuna, salonlarda görevlendirilen sınav komisyonlarına ve görevlendirilen diğer personele rehberlik eder ve sınav salonlarını denetler.


(5) Sınav yürütme komisyonu ile sınavda görevlendirilen diğer personelden görevine gelmeyen veya geç gelenlere, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya ilgili mevzuata aykırı hareket edenleri il millî eğitim müdürlüğüne bildirir. İl millî eğitim müdürlüğünce yapılacak
inceleme veya soruşturma sonucuna göre bu kişilere bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli idari işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk sınavda uygulanır.


Sınav yürütme komisyonu


MADDE 12-(1) Sertifika Sınav Yönergesi değişti. Sınav yürütme komisyonu:
a) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde öncelikle kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında, biri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli şube müdürü, diğeri il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur.


b) Büyükşehir statüsünde olan illerin bütün ilçelerinde ve diğer illerin ilçelerinde ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında, biri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli iki şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur. İlçe millî eğitim
müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı ilçe millî eğitim müdürlüğünce okul müdürlerinden seçilerek tamamlanır.


(2) Sınav yürütme komisyonunun görevleri:
a) Sınava girecek kursiyer sayısına göre teorik sınavın yapılacağı resmî okul/kurum veya kurs binasını belirler. Uygulama sınavı olan programların sınavlarını kurs merkezinde veya protokol yapılan kurumların alanlarında yapılmasını sağlar.


b) Resmî okul/kurum veya kurs binalarında gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne uygun ve güvenlik içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır ve/veya aldırır.


c)Teorik ve uygulama sınavlarını yapmak üzere her 20 kursiyer için biri başkan diğeri üye olmak üzere sınav komisyonu oluşturur. Görevlendirmeleri, resmî okul/kurumlarda görevli, öncelikle sınavı yapılan kurs programına uygun alanlarda görevli yönetici ve öğretmenler, bulunmaması halinde ise uzman ve usta öğreticiler arasından yapar.
ç) Her sınav günü için yazışmalar ile diğer iş ve işlemleri yapmak üzere birer şef, memur, mutemet ve şoför görevlendirir.


d) Sınavdan iki saat önce sınavın yapılacağı okulda sınavda görevlendirilen personel ile toplantı yaparak sınavla ilgili açıklama ve gerekli uyarıları yapar. Her öğretim programının sınav komisyonunda görevli, alan öğretmenlerini toplayarak teorik ve uygulama sınavı sorularını, uygulama ve değerlendirme kriterleri ile cevap anahtarlarını hazırlatarak çoğaltılmasını sağlar.

Uygulama Sınavı


e) Uygulama sınavı kurs binasında ya da uygulama eğitimi için protokol yapılan iş yerlerinde yapılacak ise sınav araç ve gereçlerinin temin edilmesi ile sınavın güvenlik içinde yürütülmesi için kurs müdürünün sınav alanında bulunmasını ve gerekli önlemleri almak üzere yeterli personel
görevlendirilmesini sağlar.


f) Sınavların mevzuatta belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur.
g) Teorik ve uygulama sınavında komisyon başkan ve üyelerinin hangi kursiyerlerin sınavını yapacaklarını sınav günü sabahı kura yöntemiyle belirler.


ğ) Kursiyerlerin en geç 30 dakika önce sınav binasına alınmasını sağlar. Sınav başladıktan sonra kursiyer ve görevli olmayan kimseleri binaya almaz.
h) Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri, sınav süresince sınavın yapıldığı resmî okul/kurum veya kurs binasında bulunur.


ı) Sınavlarda görevlendirdiği komisyon başkanı ve üyesine; teorik sınav bittiğinde cevap anahtarına göre değerlendirme yaptırarak sonucu liste halinde sınav yürütme komisyonuna teslim etmelerini sağlar. Uygulama sınavını ise resmî okul/kurum veya kurs binalarında yaptırır.


i) Son komisyona düşecek kursiyer sayısı 20 den az olması hâlinde her komisyondaki kursiyer sayısını dengeli olarak dağıtabilir.
j) Kursiyer sayısı 100 ve üzerinde olması durumunda bir yedek gözetmen görevlendirir.

Yabancı Uyruklu


k) Yabancı uyruklu kursiyerlerden tercüman isteyen ve e-Özel’den bu seçimi yapanlar için tercümanlık ücreti kurs tarafından ödenmek şartıyla ek bir salon ayrılır. Bu salon için biri başkan diğeri üye olmak üzere sınav komisyonu oluşturulur.


l) Teorik sınav salonunda görevlendirilen sınav komisyonunu, başarılı olan kursiyerlerin uygulamalı sınavında da görevlendirir.


m) Her salonda sınava girecek kursiyer listelerini ve sınav değerlendirme formlarını e-Özel’den alarak salon başkanına teslim eder. Kursiyer listesinin birer örneğini bina girişine ve salon kapısına astırır.
n) Sınavdan önce yapılacak toplantıya katılarak sınav süresince görev yerlerinde bulunur.


(3) Sınav yürütme komisyonu başkanı; sınav yürütme komisyonu üyeleri, sınav komisyonu başkan ve üyeleri, sınavda görevli diğer personelden görevine gelmeyen veya geç gelenlere, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya ilgili mevzuata aykırı hareket edenlere ilgili millî eğitim müdürlüğünce gerekli inceleme ve soruşturma sonucuna göre bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli idari işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk sınavda uygulanır.


Sertifika Sınav Yönergesi Değişti Sınav komisyonu


MADDE 13-(1) Sınav komisyonu aşağıdaki görevleri yapar:
a) Sınavdan iki saat önce sınavın yapılacağı okula gelerek yapılacak toplantıya katılır, açıklamalar doğrultusunda teorik sınav soru ve cevap anahtarlarını hazırlar.


b) Öğretim programında bulunması durumunda teorik sınavdan başarılı olanlar için öğretim programına uygun uygulama sınavı sorularını, uygulama ve değerlendirme kriterleri ile cevap anahtarlarını hazırlar
c) Sınava girmek üzere sınav salonuna alınan kursiyerlerin kimliğini tespit etmek üzere; sınav giriş belgesini ve nüfus cüzdanı/pasaport/sürücü belgesini kursiyerle karşılaştırıp kontrol eder.


ç) Sınav komisyon başkanı veya üyesi soru kitapçıklarının bulunduğu kapalı zarfı kursiyerlerin önünde açarak dağıtımını yapar ve açıklamalar bölümünü kursiyerlere okuyarak gerekli uyarıları yapar.


d) Sınavı zamanında başlatır. Sınav başlama saatinden sonra gelen kursiyerleri sınava almaz, sınav başladıktan sonra ilk yirmi dakikadan önce her ne sebeple olursa olsun kursiyerleri salondan çıkarmaz. Sınav süresince salonda ikiden az kursiyer bulundurmaz.
e) Sınav sonunda sınava giren kursiyerlere aday yoklama listelerini (EK-2) imzalatır.


f) Teorik ve uygulama sınavlarını bu Yönerge hükümlerine göre değerlendirir.
g) Teorik ve uygulama sınavlarının sonucunu, e-Özel’den alınan Teorik ve Uygulama Sınav Sonuç Listesi (EK-3)’e işleyip imzalayarak sınav yürütme komisyonuna teslim eder.


Belge düzenlenmesi, zayi edilen belgelerin yeniden düzenlenmesi ve yıpranan belgelerin değiştirilmesi

Sertifika Sınav Yönergesi Değişti Sınav Yürütme Komisyonu


MADDE 14-(1) Sertifika Sınav Yönergesi değişti. Sınav yürütme komisyonu, Teorik ve Uygulama Sınav Sonuç Listesi(EK-3)’te yer alan notları e-Özel’e işler. Teorik ve Uygulama Sınav Sonuç Listesi(EK-3)’ten bir nüshayı kurs müdürlüğüne teslim eder.
(2) Seviye tamamlama sınavlarında başarılı olanlara Yönerge ekinde bulunan seviye tamamlama belgesi (Ek-5) verilir.


(3)Kurs müdürü, başarılı olan kursiyerlere eğitimini aldığı programa göre e-Özel’den kurs bitirme belgesi Yönetmelik eki (EK-6) düzenleyerek millî eğitim müdürüne onaylattıktan sonra imza karşılığında verir.
(4) Zayi edilen veya yıpranmış olan kurs bitirme belgesi ile seviye tamamlama belgesi yerine, dilekçeyle müracaatı üzerine sahibine kurs müdürlüğünce düzenlenen ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanan belge verilir.


SERTİFİKA SINAV YÖNERGESİ DEĞİŞTİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sertifika Sınav Yönergesi Değişti. Sınav Ücretleri, Harcamalara İlişkin Hususlar ve Sınavlarda Görev Alanlara Ödenecek Ücretler Kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri ve harcamalara ilişkin hususlar


MADDE 15- (1) Sınavlarda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden, Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereği Bakanlıkça her yıl ertesi
yılın ocak ayından itibaren uygulanmak üzere kasım ayında belirlenen miktarda sınav ücreti alınır.

Kurslar veya sınava girecek kursiyerler, sınav için sınav tarihinden 10 gün önce sınav ücretini Bakanlıkça belirlenen döner sermaye işletmesince açılan banka hesabına yatırırlar. Döner sermaye işletmesince açılan banka hesabına kurs tarafından yatırılan ücretlere ait liste ve makbuz kurs tarafından millî eğitim müdürlüğüne verilir. Bu ücret dışında kursiyerlerden sınav için herhangi bir ad altında ücret alınmaz. Yapılacak sınav türlerine göre ayrı hesap açılmasına yönelik Bakanlıkça düzenleme de yapılabilir. Sınav yapılan her ilde görev alan personele aynı günde aynı sınav için ödenebilecek toplam tutar, ilgili sınav günü o sınav için kursiyerlerden toplanan sınav ücretlerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarı geçemez.


(2) Bu Yönergenin eki (EK-4)’te belirtilenlerin sınav ücretleri ve harcırah giderleri; kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlerin görev ücretleri ve harcırah giderleri ile sınav hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak mal ve hizmet alımı bedelleri, harcama yetkilisinin onayı ile; Bakanlıkça veya mahallinde düzenlenen hizmet içi eğitimler ile ihtiyaç duyulan materyallere ilişkin giderler ise Bakanlığın uygun görüşü alınarak harcama yetkilisinin onayıyla kursiyerlerin sınav ücretlerini yatırdığı döner sermaye
işletmesi hesabından karşılanır.

Sertifika Sınav Yönergesi Değişti Döner Sermaye

İl millî eğitim müdürlüklerinde kurulan döner sermaye işletmesinde biriken tutar, üç ayda bir Genel Müdürlüğe bildirilir. Döner sermaye işletmesi tarafından bankada açılan hesaba o sınav günü için yatırılan paradan, Bakanlık veya millî eğitim müdürlüğünce sınavda görevlendirilenlerin Genel Müdürlükçe düzenlenen ve internet sayfasında yayımlanan Kurs Sınavları Görevli Ücret Hesaplama Ekranında belirtilen miktardaki brüt sınav ücretlerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah giderleri sınavdan sonraki beş iş günü içinde il döner sermaye işletmesi yetkilisi tarafından ilgililerin IBAN numaralarına yatırılır.


(3) Sertifika Sınav Yönergesi değişti. Sınav görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda
görevlendirilenlere yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili birime gönderir.


(4) Sınav yapılan ilçeler, sınavın yapıldığı günden sonraki ilk iş günü içinde sınavda görev alanlara ait bilgilerin yer aldığı ücret listesini il döner sermaye işletmesi yetkilisine gönderir.


(5) Teorik ve uygulama eğitimlerinin inceleme ve kontrollerinde görev alanlara, fiilen inceleme ve kontrol yaptıkları her gün için 1.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda görev ücreti ile Bakanlık görevlisi görevlendirilmesi halinde 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümlerine göre harcırah giderleri beş iş günü içinde ilgililerin IBAN numaralarına yatırılır. Bakanlık görevlisi için görevlendirilen şoföre her gün için 600 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda görev ücreti ödenir. Bu fıkraya göre bir ayda aynı
kişiye iki günden fazla görev için ödeme yapılamaz.


(6) Bu Yönerge kapsamında, aynı sınavda aynı kişiye farklı adlar altında birden fazla sınav ücreti ödenmez. Ayrıca, bu Yönergeye göre sınav ücreti ödenen personele, aynı sınav günü için ilgili mevzuatı uyarınca başka herhangi bir sınav ücreti ödenmez.

Sınavlarda görev alanlara ücret ödenmesi


MADDE 16 – (1) Sertifika Sınav Yönergesi değişti. Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereği yapılan sınavlarda görev alanlardan görevlerini fiilen yürütenlere sınav ücreti ödenir. Her sınav günü için yapılacak ödeme;


a) Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personel, il sınav sorumlusu ve Genel Müdürlükçe gerek görülmesi hâlinde görevlendirilen Bakanlık temsilcisi için 3.800,
b) Sınav komisyonu başkan ve üyesine teorik ve uygulama sınavı için 3.300,
c) Sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere kursiyer sayısı dikkate alınarak görevlendirilen diğer personel için 2.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçemez.


(2) Bir ay içinde aynı kişiye yapılabilecek azami ödeme birinci fıkranın (a) bendi kapsamında görev yapanlar için 17.000; (b) bendi kapsamında görev yapanlar için 11.000; (c) bendi kapsamında görev yapanlar için 8.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçemez.


(3) Kursiyer sayısı, görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları, esas alınarak sınav görevlilerine ödenecek sınav ücreti, bu maddede yer alan gösterge rakamlarını geçmemek üzere Genel Müdürlük İnternet sayfasında yer alan hesaplama cetveline göre belirlenir.


SERTİFİKA SINAV YÖNERGESİ DEĞİŞTİ BEŞİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son HükümlerYönergede hüküm bulunmayan hususlar


MADDE 17- (1)Bu Yönergede yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


Sertifika Sınav Yönergesi Değişti Yürürlükten kaldırılan mevzuat


MADDE 18-(1) Sertifika Sınav Yönergesi değişti. 07/01/2001 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.19.02.14.420/60250 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Özel Yabancı Dil, Meslek ve Teknik Kursları Bitirme Sınavları ve Kurslarda Uyulacak Esaslar” yürürlükten kaldırılmıştır.


(2) 08/09/2010 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.06.02.010.06.02/8453 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.


Önceki dönem kursiyerleri


GEÇİCİ MADDE 1- (1) Sertifika Sınav Yönergesi değişti. Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan dönemlerde kayıtlı olan kursiyerler hakkında mülga 07/01/2001 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.19.02.14.420/60250 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Özel Yabancı Dil, Meslek ve Teknik Kursları Bitirme Sınavları ve Kurslarda Uyulacak Esaslar ile 08/09/2010 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.06.02.010.06.02/8453 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesinin hükümleri uygulanır.


GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak sınavlarda kursiyerlerden alınacak sınav ücreti bir ay içerisinde Bakanlıkça belirlenir.


Sertifika Sınav Yönergesi Değişti Yürürlük


MADDE 19- Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


Sertifika Sınav Yönergesi Değişti Yürütme


MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir