Bilgisayar Teknikerliği Soruları

Ankara Aydın Akademi Bilgisayar Kursunun Resmi İnternet Sitesinde Kamu Kurumlarının yapmış olduğu Unvan Değişikliği Bilgisayar Teknikerliği çıkmış soruları aşağıda yayınlanmıştır.

Tekniker, üniversitelerin meslek yüksek okullarından mezun kişilere 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun kapsamında verilen ünvandır. Lise eğitimi üzerine 3 yıllık yüksek teknik eğitim alan kişilere ise yüksek tekniker denir.

Bilgisayar Teknikerliği Görev Tanımı

GÖREVIN ADI : Tekniker

GÖREVIN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu

GÖREVIN KISA TANIMI

Üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksek okulunun gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla teknik hizmet yapar.

GÖREV ve SORUMLULUKLARI 

* Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak,

* Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak.

* Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak.

* Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmakve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak.

* Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak.

* Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak.

* Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara(data, grafik, resim, şekil, harita vb) her türlü veriyi yüklemek.

* Kendisine verilen görevleri diğer şube personeliyle işbirliği içinde yürütmek.

* Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak.

* Meslekleriyle ilgili olarak atölye, laboratuvar ve arazi ilgili görevleri istenilen nitelikte yapmak.

* Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak. * Etüt, araştırma, ölçme, hesaplama, projelendirme, uygulama, kontrol ve konusuyla ilgili diğer görevleri yapmak

EN YAKIN YÖNETICISI

Şef

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NITELIKLER

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

* Önlisans veya dengi okul mezunu olmak.

* Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.

* Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

SORUMLULUK

Tekniker, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Şef, Meslek Yüksek okulu Sekreterine, Müdür Yardımcısına ve Müdüre karşı sorumludur.

Çıkmış Sorular

Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı Bilgisayar bilgi Yönetimi 2009 yılı Sertifika Sınavı soruları için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Teknisyeni 2008 yılı Unvan değişikliği soruları için tıklayınız.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bilgisayar Teknikeri 2008 yılı Unvan değişikliği soruları için tıklayınız.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bilgisayar Teknisyeni 2008 yılı Unvan değişikliği soruları için tıklayınız.