Web Tasarım Kursu

Web tasarım kursu ve Web tasarımı bizim işimiz. Web Tasarım Kurs Programı.

WEB TASARIM KURSU PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI

Web Tasarım Kursu eğitimlerine İlkokul mezunu olmak. 13 yaşını tamamlamış olmak. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WEB TASARIM KURSU EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ


Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan, Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Bilişim Teknolojileri Alanı öğretmeni olarak atananlar,

Öğretmen bulunamaması durumunda Bilişim Teknolojileri Alanına öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

Bilişim Teknolojileri Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan, Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenmiş olan Bilişim Teknolojileri Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.

Bilişim Teknolojileri bölümü ile ilgili ön lisans mezunu olup en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,

Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlardan en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.


WEB TASARIM KURSU PROGRAMIN AMAÇLARI


Web Tasarım Kursu Programı’nı tamamlayan bireyin,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda proje ihtiyaçlarını belirleyerek web sitesi tasarım ilkelerine göre site taslağını oluşturması,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda HTML kodları ile basit web işlemlerini yapması,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda HTML kodları ile gelişmiş web işlemlerini yapması,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda stil şablonlarını (CSS) kullanması,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda web projesi için web tasarım editöründe temel düzenlemeleri yapması,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda web tasarım editörü ile nesne işlemlerini yaparak, site yönetimini gerçekleştirmesi,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temel veritabanı işlemlerini yapması,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda web tasarım editörü ile veritabanı işlemlerini gerçekleştirmesi,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda betik dili yardımı ile script oluşturma işlemlerini yapması,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda etkileşimli web siteleri oluşturması,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda etkileşimli web uygulamaları için formları kullanması,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda etkileşimli web siteleri için veritabanı işlemlerini yapması,
Amaçlanmaktadır.


WEB TASARIM PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bu kurs programında, tasarım ilkeleri doğrultusunda HTML ile web işlemleri, stil şablonu kullanma ve web tasarım editörüyle uygulamalar yapma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.

Web Tasarım Kursu Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.

Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

Web Tasarımı Kurs Programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Yardımlaşma
Kurallara
Duyarlılık
Doğruluk
Sabır


WEB TASARIM PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ


Web Tasarım Kursu programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır Kurs süresi toplam 90 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

WEB TASARIM KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
• İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
• İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
• Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
• Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.


WEB TASARIMIN TEMEL İLKELERİ


Proje ihtiyaçlarını belirleyerek web sitesi tasarım ilkelerine göre site taslağını oluşturur.
• İstenilen niteliklere uygun proje ihtiyaçlarını tespit eder.
• İstenilen niteliklere göre web site taslağını oluşturur.


HTML İLE BASİT WEB TASARIM İŞLEMLERİ


HTML kodları ile basit web işlemlerini yapar.
• İnternetle ilgili temel araçları kullanır.
• Yazım kriterlerine uygun temel HTML etiketlerini kullanır.
• HTML komut yazım kriterlerine uygun metin biçimlendirme etiketlerini kullanır.
• HTML komut yazım kriterlerine uygun bağlantılar oluşturur.
• HTML komut yazım kriterlerine uygun tablolar oluşturur.

HTML İLE GELİŞMİŞ WEB İŞLEMLERİ


HTML kodları ile gelişmiş web işlemlerini yapar.
• HTML komut yazım kriterlerine uygun formlar oluşturur.
• HTML komut yazım kriterlerine uygun çerçeveler oluşturur.
• HTML komut yazım
kriterlerine uygun çoklu ortam araçlarını ekler.
STİL ŞABLONU (CSS)
Stil şablonlarını (CSS) kullanır
• Stil şablonunun(CSS) yapısına uygun CSS yapısı oluşturur.
• Stil şablonunun(CSS) yapısına uygun CSS özelliklerini kullanır.
• CSS menü işlemlerini yapar.
• Stil şablonunun(CSS) yapısına uygun olarak tarayıcı sorunlarını ve çözümlerini tespit eder.


WEB TASARIM KURSU EDİTÖRÜNE GİRİŞ


Web projesi için web tasarım editöründe temel düzenlemeleri yapar.
• Web tasarım editörüne uygun arayüzü kullanır.
• Web tasarım editörüne uygun metin işlemlerini yapar.
• Web tasarım editörüne uygun tablo işlemlerini yapar.
• Web tasarım editörüne uygun resim işlemlerini yapar.
• Web tasarım editörüne uygun çoklu ortam işlemlerini yapar.
• Web tasarım editörüne uygun bağlantılar oluşturur.

WEB TASARIM EDİTÖRÜNDE İLERİ UYGULAMALAR


Web tasarım editörü ile nesne işlemlerini yaparak, site yönetimini gerçekleştirir.
• Stil şablonu(CSS) yapısına uygun CSS kullanır.
• SPRY nesneleri yerleşimlerinin tasarımına uygun SPRY nesnelerini düzenler.
• Yapılacak işe uygun formlarla çalışır.
• Web sitesinin projesine
uygun web site yönetimi ve yayınlama işlemlerini yapar.


WEB TASARIM KURSU TEMEL VERİTABANI İŞLEMLERİ


Temel veritabanı işlemlerini yapar.
• Veri Tabanı araçlarının kurulumunu yapar.
• İhtiyaca uygun veritabanını tasarlar.
• Sorgular ile veritabanı işlemlerini gerçekleştirir.
• İlişkisel tabloları kullanır.

WEB TASARIM KURSU EDİTÖRÜ İLE VERİTABANI İŞLEMLER

Web tasarım editörü ile veritabanı işlemlerini gerçekleştirir.
• Web tasarım editörüne uygun olarak temel veritabanı düzenlemelerini yapar.
• Web tasarım editörüne uygun olarak detay sayfalar için düzenlemeler yapar.
• Web tasarım editörüne uygun olarak arama arayüzleri oluşturur.
• Web tasarım editörüne uygun olarak veritabanı kayıt işlemlerini gerçekleştirir.
• Web tasarım editörüne uygun olarak kullanıcı girişi için şifreli sayfalar oluşturur.

BETİK DİLİ (JAVASCRİPT)


Betik dili yardımı ile script oluşturma işlemlerini yapar.
• Betik dili yazım kriterlerine uygun olarak değişkenleri ve mantıksal işlem operatörlerini kullanır.
• Betik dili yazım kriterlerine uygun olarak akış kontrol, dizi ve fonksiyon yapılarını kullanır.
• Betik dili yazım kriterlerine uygun olarak olay işlemlerini yapar.
• Betik dili yazım kriterlerine uygun olarak nesne işlemlerini yapar.


ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI İÇİN TEMEL İŞLEMLER


Etkileşimli web siteleri oluşturur.
• Web programlama için gerekli yazılımın kullanıcı arabirimini kullanır.
• Web kontrol tasarımına uygun olarak web kontrollerini sayfaya ekler.
• Doğrulama kontrollerini sayfaya ekler.
• Web kullanıcı kontrolü tasarımına uygun olarak web kullanıcı kontrolleri oluşturur.


ETKİLEŞİMLİ WEB TASARIM KURSU UYGULAMALARINDA WEB FORMLARI


Etkileşimli web uygulamaları için formları kullanır.
• Web tasarımına uygun ana sayfalar (Master Page) kullanarak sayfaları düzenler.
• Web sayfaları arası bağlantılar oluşturur.
• Web sayfaları için durum yönetimini sağlar.ETKİLEŞİMLİ WEB TASARIM UYGULAMALARINDA VERİTABANI İŞLEMLERİ


Etkileşimli web siteleri için veritabanı işlemlerini yapar.
• Web programlama yazılımına uygun olarak veritabanı bağlantısı oluşturur.
• Web programlama yazılımına uygun olarak veritabanı üzerinde işlemler yapar.
• Web programlama yazılımına uygun olarak veritabanı bilgilerini yönetir.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
• Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
• Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
• Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,
100 puan üzerinden yapılır.

Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım %40, uygulamalı kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.


WEB TASARIM KURSU PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ

Web Tasarım Kursu Programın uygulama sürecinde;

Ders kitabı olarak, Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu veya tavsiye ettiği materyaller kullanılmalıdır.

Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/eğitimci tarafından hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.

Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır. Yararlanılacak kaynak araç-gereçler; bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı, tarayıcı, harici bellek ve benzeri), iletişim araçları (telefon, tele-konferans sistemleri, faks, internet erişimi ve benzeri), etkileşimli tahta, projeksiyon, web tasarım editörü programı vb.

WEB TASARIM KURSU MEB ONAYLI BELGELENDİRME BELGELENDİRME

Web Tasarım Kursu programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.