On Parmak Kursu

Profesyonel Seviyede Daktilografi Kursun sonunda MEB onaylı sertifika veriyoruz. Verdiğimiz MEB onaylı daktilografi sertifikası ile Adalet Bakanlığı katiplik sınavlarına müracaat edebilirsiniz. On parmak klavye kursu almadan on parmak yazabilmenin çok zor olduğunu unutmayın. Kesinlikle On Parmak klavye kurslarımızda imlalı olarak üç dakikada en az doksan kelime yazmanızı garanti ediyoruz.

On Parmak Klavye Kursu Sınıflarımız Pandemiden kaynaklı 7 kişi olup, her kursiyere bir bilgisayar düşmektedir. Klavye Kursu en az 6 hafta, 40 saat sürmektedir. Bu süre değişiklik arz etse de asıl hedefimiz üç dakikada en az 90 kelimeyi geçebilmenizdir. Kursiyerlerimizin 90 kelimeyi geçene kadar ek ücret ödemeden klavye kurslarına devam edebilmelerini garanti ediyoruz.

On Parmak Kursu Ders Gün ve Saatleri:

On Parmak Kursu haftada iki gün 6 ders saatinden oluşmaktadır. Kursa gelinmeyen günlerde daktilografi kursiyerlerine ev egzersizleri verilmekte, günde en az iki saat yazmaları sağlanmaktadır. 10 Parmak Klavye kurslarımız en az 6 hafta sürmektedir. Her ders saati 45 dakikadan oluşmaktadır. Teneffüslerimiz on dakikadan oluşmaktadır. Ayrıca, teknik kurslarımız, sınıfta konsensüs sağlanması durumunda 90 dakika blok dersler şeklinde de yapılabilmektedir.

Pazartesi ve Çarşamba : 10:00 – 13:00 veya 13:00 – 16.00 veya 18:30 – 20.30

Salı ve Perşembe           : 10:00 – 13:00 veya 13:00 – 16.00 veya 18:30 – 20.30

Cumartesi ve Pazar       : 10:00 – 13:00 veya 13:00 – 16.00 veya 18:30 – 20.30

Garantili On Parmak Daktilografi Kursu

Garantili On Parmak Kursu temel seviye ve profesyonel seviye olmak üzere iki seviyelidir. Her iki seviyede de klavyeye bakmadan doğru ve hızlı yazmayı garanti ediyoruz.

Temel Seviyeli Eğitimde:

Kursiyerlerin, bürolarda yazışma işleri için kullanılan programlanabilen bilgisayar makinelerinin çalışma esaslarını kavramalarını.

Standart Türk klavyeli bilgisayarda, on parmakla, bakmadan, normal hızla (üç dakikada doksan kelime) ve hatasız olarak iş ihtiyaçları için gerekli yazıları, şekil ve kurallarıyla yazma yeterliklerini sağlamaktır.

Profesyonel Seviyesinde ise;

Temel seviyedeki amaçların aynen sağlanmasıyla Kursiyerlerin çeşitli o iş yerlerindeki hızlı yazma ihtiyaçlarını tatmin edebilecek süratle, hatasız ve uygun şekillerle yazabilmelerini sağlamaktayız.

Profesyonel daktilograf için gerekli, becerileri, planlı ve düzenli çalışma alışkanlıklarını geliştirmek;

Türlü büro araç gereçlerini en faydalı, verimli ve ekonomik olacak şekilde kullanma alışkanlıklarını kazanmalarını sağlamaktır.

Programın Uygulanması: Bilgisayarlar F veya Q Klavyeler üzerinde on parmakla klavyeye bakmadan yazma metoduyla hızlı ve doğru yazma klavye eğitimi verilir. Bu metodlar ilk dersten başlayarak sınava kadar devam ettirilir. Verilecek on parmak eğitimin iş hayatı için gerekli olduğunun benimsetilir. Tüm çalışmaların katiplik metinlerinden alınmış örneklerle yürütülerek her tür yazışmanın başarıyla öğretilmesine özen gösterilir.

On Parmak Klavye Kursu Temel programın uygulanmasında:

Zabıt Katibi, Avukat, Doktor, Müfettiş, Gazeteci, ödev ve tezler yazan Üniversite Öğrencisi, kitap yazan Asistan, Doçent ve Profesör veya Sekreter gibi (Yazı işleri esas işlerinin yanında ikinci derecede ihtiyaç olduğu için) daktilografiyi öğrenmek isteyenlere yeterli olacak seviyede bilgi ve beceriler kazandırılması hedeflenir. Bu amaçla eğitim görenlere 160 saatlik programı bitirdiklerinde yapılacak sınavda başarılı oldukları takdirde MEB onaylı “Temel Seviye Daktilografi Sertifikası” verilebilir.

On Parmak Klavye Kursu Profesyonel seviyede daktilografi eğitiminde:

Kamu ya da özel sektör İşyerlerinde (“Daktilograf, Bilgisayar Veri Giriş Operatörü, Gazete ve Matbaa (dizgici) yazıcısı, katip” olarak bu meslekleri esas iş olarak icra etmekle hayatını kazanacak olan kişiler için daktilografi eğitimi vermek hedeflenir.

On Parmak Program materyalleri doğrultusunda, programlarda ve katiplik metinleri üzerinde uygulamalar ve testler yaptırılır.

On Parmak Klavye Kurslarımız, hafta içi ve hafta sonu kursları olarak Tip Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca saat 10.30 ile 23.00 arasında belirlenen saatlerde yapılır. Sonuç olarak haftada iki gün üçer ders saatlik ders programları ile uygulanan kurslarda verilmektedir.

On Parmak Klavye Kursu Temel Seviyesi

On Parmak Test Yazma Kuralları

Test Değerleme Usulü, İstatistik Kartı, Ortalama Hesapları, Ders Karnesi, Saygı Durağı, İmza Satırları, Hece Yapısı, Hece Kuralları, Hece Uygulaması, Kâğıdı Aynı Yere Takma Mahareti.

Kelime işlemci programlarda simetrik Şekil, Bilgi Satırları, Mektuplarda Sayı, Kişi Unvanları, Adres-Unvan, Dosya Düzeni, Hitap Kuralları.

Word gibi programlarda paragraflar, İmza Bölümü, Paraflar, Uzun Mektuplar, Düzeltme İşaretleri, Eklentiler.

Kelime işlemci programlarda Türk Standardları Enstitüsü Mektup Şekilleri: Blok ve Ortalama Mektup Şekilleri, “Sayı, Tarih, Konu, Saygı, İmza, Ek, Not ve Paraf’ın yazılma kuralları.

Türk Standardları Enstitüsü Mektup Şekilleri: “İlgililer, İlgiler’in yazılma kuralları, Resmi Mektup Şekli, “Gereği, Bilgi, Aslı” şekilleri, Manüskriler.

Kelime işlemci programlarda Tarih İçin Durak Yapma Usulü, Manüskri Kelime Ekleri, Ondalı Tabülatör, Ara Tuşu, Mektuplarda Dikey Ortalama.

On Parmak Klavye Kursu Profesyonel Seviyesi

Temel seviye on parmak programının özet tekrarı

Kelime işlemci programlarda Zarf Yazma Maharetleri Bilgisayar Klavyelerinde Noter Yazıları: “Satış Senedi Mukavelesi, Hususi Vekâletname, Gümrük Vekâletnamesi, Resen Senet, İbraname, Mukavele Feshi, İmza Beyannamesi” gibi.

Vergi Hukuku Yazıları: “Vergi İtirazı, Temyiz Yazısı, Temyiz Komisyonu Kararı, Danıştaya Resmi İtiraz”, Dipnotları yazma.

Böylece klavyede Bulunmayan İşaretler, Mizanlar, Bilanço Şekli, Çift Sayfalı Bilanço Şekli, Bilançoyu Şekillendirme. Resmi Yazılar: “Temyiz Komisyon Kararı, Gelir Vergisi İnceleme Raporu”, Teksir Çeşitleri, Mürekkepli Teksir

Banka Formları: “Senet Tahsil Emri, Banka-Cari Hesap Fişleri, Banka-Senet Hesap Fişleri”, Muhasebe Formları Tediye, Tahsil ve Mahsup Fişleri, Makbuzlar, Faturalar, Bordrolar,

bununla birlikte içindekiler Sayfası, Dosyalama Konuları Harf-Hece Tasnifleri, Kelime Tasnifleri.

Alfabetik Tasnif, Coğrafi Tasnif, Kartoteksler, Amerikan Mektup Şekilleri: Tam Blok ve Blok Mektup Şekilleri Blok ve Yarı Blok Mektup Şekilleri.

Böylece yarı Blok, İçerlek, NOMA Mektup Şekilleri, Özel Mektuplar, Hürmetkâr Özel Mektup şekli.

Aynı zamanda Klasik Şekil, Ortalama Şekli, İngilizce Mektuplar, Fransız Mektup Şekilleri: Fransız Blok Şekli

Standart Fransız Mektup Şekli, Alman Mektup Şekilleri; Standart Alman Mektup Şekli, Almanca Mektuplar, Türkçe Noktalama Kurallan: Nokta, Virgül, Noktalama İşaretleri.

Resmi Mektuplar, Özet Çıkarma, İş Mektubu Kompozisyonu Özel Mektup Kompozisyonu, “ki” Eki ve Kelimesi, “ile” Bağlacı ve Eki “ile” Eki, Bazı Ekler, Bazı Anlamlar, “de” Bağlacı ve Eki, “leyecek, leyen, leyerek” ekleri.

On Parmak Klavye Kursu F ya da Q Klavye Kursu Metot ve Teknikler

Verilen On Parmak eğitimde öğrencilerin teşvik edilme yöntemiyle değerlendirilmesine özen gösterilir. On Parmak Klavye öğretimi sırasında bilgisayar destek programının hata dökümleri de esas alınır. Kesinlikle öğrenciler hatasız yazmaya teşvik edilir. Bilgisayarlar üzerinde dönüşümlü olarak yapılan On Parmak Klavye dersleri, bilgisayarda katiplik metinleri yazdırılır. Milli eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun almış olduğu kararlarındaki esaslara uygun değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

On Parmak Daktilografi sınavında teorik ve uygulama notlarının ortalaması esas alınır. Böylece On Parmak Temel seviye kursu sonunda isteyen öğrenciler MEB sınavına alınabilir. Ayrıca sınava girmek istemeyenlere de katılım belgesi düzenlenmektedir. 160 saatlik Temel Eğitim Seviyesini bitiren kursiyerlere, MEB sınavda başarılı oldukları takdirde MEB onaylı “Temel Seviye Bilgisayar Daktilografi Sertifikası ” veririz.

On Parmak Klavye Kursu Kursiyer Grup Seviyeleri

Öğrencilerin şahsi kabiliyet ve yeterlikleri bilhassa başlangıçta çok değişik olabiliyor. Dersler sınıflarda toplu eğitim usulüyle yapılır. Daktilografi eğitiminin temel konuları, her öğrencinin şahsi durumuna göre, öğretmenin özel ilgilenmesi ile “Grup İçinde Bireysel Eğitim” (özel ilgilenme) usulüyle sürdürülür. Derslerde her öğrenci kendi kabiliyet ve yeterliği nispetinde ilerletilir. Geç öğrenip sağlam öğrenenlerle çabuk öğrenip çabuk unutanlar olabilir. Yalnız bu durum öğretmen kanaati için biraz yanıltıcı olur.

Öğretmenlerimiz kursiyer kabiliyetlerini göz ardı etmeden derslerde ilerlerler. Kursiyerlerin özellikle harf, rakam ve özel karakterler öğretilerek eğitilir. On parmak klavye derslerinde, bir ders saatinde bitirebilmesi normal olan metinler vardır. Ders ünitesini, bazı öğrenciler 40, 30 hatta 25 dakikada bitirebilirler. Diğer bazı öğrencilerin ise 60, 70 dakikada ancak bitirmeleri, hatta bitiremeyişleri gayet normaldir. Temel On Parmak Klavye Eğitiminde grup içinde şahsi kabiliyet ve yeterlikleri derecesinde ilerletilir. Her öğrenci, temel eğitimin bitiminden itibaren, devamlı tur halinde yazdırılır. Katiplik metinlerinden hangi derse sıra gelmişse direkt olarak gruba iltihak etme usulüyle toplu eğitime katılır.

Bilhassa her kursiyerin kendi sabrı, kabiliyet ve yeterliği derecesinde ilerleyebilmesini sağlamak. Ancak derslerimiz müsait bir düzenle hazırlanıp onaylanmış bulunan müfredatla yaptırıyoruz. Böylece On parmakla klavyeye bakmadan doğru, hızlı yazma tekniği, daktilografi metodunun temelini teşkil eder. Bilgisayarlarda on parmağın hepsini kullanmak hedeflenir. Böylece klavye üzerinde parmaklar arasındaki iş bölümüne metot gereğince uyulur. Sonuç olarak klavyeye hiç bakmadan hızlı ve doğru yazdırmak esastır.