On Parmak Kursu

On Parmak Klavye Kursu

Temel ve Profesyonel Seviyede Daktilografi Eğitimi ve Kursun sonunda MEB onaylı sertifika veriyoruz. On parmak klavye kursu almadan on parmak yazabilmenin çok zor olduğunu unutmayın. On Parmak klavye kurslarımızda üç dakikada en az doksan kelime yazmanızı garanti ediyoruz.

Mekanik Daktilolarla ve Bilgisayarla Daktilografi Kursu

On Parmak Kursu temel seviye ve profesyonel seviye olmak üzere iki seviyelidir.

Temel Seviyeli Eğitimde:

Kursiyerlerin, bürolarda yazışma işleri için kullanılan mekanik ve elektronik yazı makineleriyle aynı işleri de görme amacıyla programlanabilen bilgisayar makinelerinin çalışma esaslarını kavramalarını,

Standart Türk klavyeli daktilo ve bilgisayar makinelerinde, on parmakla, bakmadan, normal hızla (üç dakikada doksan kelime) ve hatasız olarak iş ihtiyaçları için gerekli yazıları, şekil ve kurallarıyla yazma yeterliklerini sağlamaktır.

Profesyonel Seviyesinde ise;

Temel (Amatör) seviyedeki amaçların aynen sağlanmasıyla Kursiyerlerin (çeşitli o iş yerlerindeki daktilografi ihtiyaçlarını tatmin edebilecek sür’atle, hatasız ve uygun şekillerle yazabilmelerini sağlamak;

Profesyonel daktilograf için gerekli, becerileri, planlı ve düzenli çalışma alışkanlıklarını geliştirmek;

Türlü büro araç ve gereçlerini en faydalı, verimli ve ekonomik olacak şekilde kullanma alışkanlıklarını kazanmalarını sağlamaktır.

Programın Uygulanması: Bilgisayarlar F veya Q Klavyeler üzerinde on parmakla bakmadan yazma metoduyla daktilografi eğitimi verilir. Bu yöntem ilk dersten sınava kadar sürdürülür. Ayrıca, verilecek eğitimin iş hayatı için gerekli olduğunun benimsetilmesiyle tüm uygulamalar iş yerinden katiplik metinlerinden alınmış örneklerle yürütülerek her tür yazışmanın başarıyla öğretilmesine özen gösterilir.

On Parmak Klavye Kursu Temel programın uygulanmasında:

Avukat, Doktor, Müfettiş, Gazeteci, ödev ve tezler yazan Üniversite Öğrencisi, kitap yazan Asistan, Doçent ve Profesör veya Sekreter gibi esas işleri daktilograflık olmadığı halde (Yazı işleri esas işlerinin yanında ikinci derecede ihtiyaç olduğu için) daktilografiyi amatörce bir gaye ile öğrenmek isteyenlere yeterli olacak seviyede bilgi ve beceriler kazandırılması hedeflenir. Bu amaçla eğitim görenlere 160 saatlik programı bitirdiklerinde yapılacak sınavda başarılı oldukları takdirde MEB onaylı “Temel Seviye Daktilografi Sertifikası” verilebilir.

On Parmak Klavye Kursu Profesyonel seviyede daktilografi eğitiminde:

İşyerlerinde (o “Daktilograf”, (“Bilgisayar OVeri Giriş Operatörü” “Gazete ve Matbaa (dizgici) yazıcısı” olarak bu meslekleri esas iş olarak icra etmekle hayatını (ekmek parasını) kazanacak olan kişiler için daktilografi eğitimi vermek hedeflenir.

Program amaçları doğrultusunda, Temel ders kitapları ve yardımcı ders kitapları ile mekanik ve elektronik daktilolar ve yazı işlem programlarıyla çalışan bilgisayarlarla uygulama ve testler yapılır.

Kurslar, hafta içi ve hafta sonu kurları olarak Tip Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca saat 10.00 ile 21.00 arasında, haftada iki gün üçer ders saatlik programlar ile uygulanan kurslarda verilmektedir.

On Parmak Klavye Kursu Temel Seviyesi

Test Yazma Kuralları

Test Değerleme Usulü, İstatistik Kartı, Ortalama Hesapları, Ders Karnesi, Saygı Durağı, İmza Satırları, Hece Yapısı, Hece Kuralları, Hece Uygulaması, Kâğıdı Aynı Yere Takma Mahareti

Simetrik Şekil, Bilgi Satırları, Mektuplarda Sayı, Kişi Unvanları, Adres-Unvan, Dosya Düzeni, Hitap Kuralları

Paragraflar, İmza Bölümü, Paraflar, Uzun Mektuplar, Düzeltme İşaretleri, Eklentiler

Türk Standardları Enstitüsü Mektup Şekilleri: Blok ve Ortalama Mektup Şekilleri, “Sayı, Tarih, Konu, Saygı, İmza, Ek, Not ve Paraf’ın yazılma kuralları

Türk Standardları Enstitüsü Mektup Şekilleri: “İlgililer, İlgiler’in yazılma kuralları, Resmi Mektup Şekli, “Gereği, Bilgi, Aslı” şekilleri, Manüskriler

Tarih İçin Durak Yapma Usulü, Manüskri Kelime Ekleri, Ondalı Tabülatör, Ara Tuşu, Mektuplarda Dikey Ortalama

On Parmak Klavye Kursu Profesyonel Seviyesi

Temel seviye programının özet tekrarı

Mekanik Daktilolarda Laştik Silgiler, Kâğıdı Aynı Yere Takma Mahareti, Zarf Yazma Maharetleri Mekanik ve Bilgisayarda Noter Yazıları: “Satış Senedi Mukavelesi, Hususi Vekâletname, Gümrük Vekâletnamesi, Resen Senet, İbraname, Mukavele Feshi, İmza Beyannamesi”

Vergi Hukuku Yazıları: “Vergi İtirazı, Temyiz Yazısı, Temyiz Komisyonu Kararı, Danıştaya Resmi İtiraz”, Dipnotları,

Klavyede Bulunmayan İşaretler, Mizanlar, Bilanço Şekli, Çift Sayfalı Bilanço Şekli, Bilançoyu Şekillendirme

Resmi Yazılar: “Temyiz Komisyon Kararı, Gelir Vergisi İnceleme Raporu”, Teksir Çeşitleri, Mürekkepli Tek$ir

Banka Formları: “Senet Tahsil Emri, Banka-Cari Hesap Fişleri, Banka-Senet Hesap Fişleri”, Muhasebe Formları Tediye, Tahsil ve Mahsup Fişleri, Makbuzlar, Faturalar, Bordrolar,

İçindekiler Sayfası, Dosyalama Konuları Harf-Hece Tasnifleri, Kelime Tasnifleri

Alfabetik Tasnif, Coğrafi Tasnif, Kartoteksler, Amerikan Mektup Şekilleri: Tam Blok ve Blok Mektup Şekilleri Blok ve Yarı Blok Mektup Şekilleri

Yarı Blok, İçerlek, NOMA Mektup Şekilleri, Özel Mektuplar, Hürmetkâr Özel Mektup Şekli

İngiliz Mektup Şekilleri: Klasik Şekil, Ortalama Şekli, İngilizce Mektuplar, Fransız Mektup Şekilleri: Fransız Blok Şekli

Fransız Mektup Şekilleri: Standart Fransız Mektup Şekli, Alman Mektup Şekilleri; Standart Alman Mektup Şekli, Almanca Mektuplar, Türkçe Noktalama Kurallan: Nokta, Virgül, Noktalama İşaretleri

Resmi Mektuplar, Özet Çıkarma, İş Mektubu Kompozisyonu Özel Mektup Kompozisyonu, “ki” Eki ve Kelimesi, “ile” Bağlacı ve Eki “ile” Eki, Bazı Ekler, Bazı Anlamlar, “de” Bağlacı ve Eki, “leyecek, leyen, leyerek” ekleri

On Parmak Klavye Kursu F ya da Q Klavye Kursu Metot ve Teknikler

Verilen eğitimde öğrencilerin ödüllendirme yöntemiyle değerlendirilmesine özen gösterilir. Klavye öğretimi sırasında bilgisayar destek programının hata dökümleri esas alınarak öğrenciler hatasız: yazmaya teşvik edilir. Bilgisayarlar üzerinde. dönüşümlü olarak yapılan Daktilografi dersleri, bilgisayarda ise kaset disket veya yazıcıdan dökülmüş kağıtların, Talim ve Terbiye Kurulunun 16.01.1981 tarih ve 6 sayılı kararındaki esaslarla değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Daktilografi sınavında teorik ve uygulama notlarının ortalaması esas alınır. Temel seviye sonunda isteyen öğrenciler sınava alınabildiği gibi, sadece profesyonel seviye sınavına girmek isteyenler de olabilir. 160 saatlik Temel Eğitim Seviyesini bitirip profesyonel seviyeye devam etmeyecek öğrencilere sınavda başarılı oldukları takdirde MEB onaylı “Temel Seviye Daktilografi Sertifikası ” verilir.

On Parmak Klavye Kursu Kursiyer Grup Seviyeleri

Öğrencilerin şahsi kabiliyet ve yeterlikleri (bilhassa başlangıçta) çok değişik olduğundan, dersler sınıflarda toplu eğitim usulüyle yapılır. Daktilografi eğitiminin temel konuları, her öğrencinin şahsi durumuna göre, öğretmenin özel ilgilenmesi ile “Grup İçinde (sınıfta) Ferdi Eğitim” (özel ilgilenme) usulüyle sürdürülür. Derslerde her öğrenci kendi kabiliyet ve yeterliği nispetinde ilerletilir. Geç öğrenip sağlam öğrenenlerle çabuk öğrenip çabuk unutanların öğretmen kanaati için çok yanıltıcı olabilir. Bilhassa harf, rakam ve işaretlerin öğretilerek eğitildiği klavye derslerinde, ekseriyetin 50 dakikada bitirebilmesi normal olan bir ders ünitesini, bazı öğrencilerin 40, 30 hatta 25 dakikada bitirebilirken, diğer bazı öğrencilerin de 60, 70 dakikada ancak bitirebilirler. Hatta bitiremeyişleri gayet normal olduğundan, “Temel Daktilografi Eğitiminde grup içinde şahsi kabiliyet ve yeterlikleri derecesinde ilerletilen her öğrenci, temel eğitimin bitiminden itibaren, devamlı tur halinde yazdırılmakta olan ders kitaplarından hangi konuya sıra gelmişse direkt olarak o konuyla gruba iltihak etme usulüyle toplu eğitime katılır.

Her öğrencinin kendi kabiliyet ve yeterliği derecesinde ilerletilmesine müsait bir tertiple hazırlanıp onaylanmış bulunan ders kitaplarıyla yapılan derslerde “On parmakla bakmadan yazma” tekniği, daktilografi metodunun temelini teşkil eder. Bilgisayarlarda parmakların hepsini kullanmak üzere klavye üzerinde parmaklar arasındaki iş bölümüne metot gereğince uyulurken klavyeye hiç bakmamak yazdırılır.