Emlakcılık Kursu

Mesleki Eğitim Kurslarımızdan Emlakcılık kursu eğitimlerimiz başlamıştır. Emlakcılık mesleğini tercik eden ve emlak ofisi açmak isteyenler bu kursa gelmelidirler. Kurs programının sonunda MEB onaylı Emlakcılık Sertifikası verilir.

EMLAKÇILIK KURSU PROGRAMIN DAYANAĞI

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

2. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.

3. Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 11816 ”Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri- Genel Kurallar” Standardı,

4. 05.062018 tarihli 30442 sayılı “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”.

EMLAKCILIK KURSU PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

 • 1. Lise mezunu olmak,
 • 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • 3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EMLAKCILIK KURSU EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre

görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Çizelgeye” göre Muhasebe ve Finansman ile Pazarlama ve Perakende;

 • Alan öğretmeni olarak atananlar;
 • Emekli alan öğretmenleri;
 • Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar;

2. Muhasebe ve Finansman ile Pazarlama ve Perakende alanında /alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Muhasebe ve Finansman ile Pazarlama ve Perakende alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,

4. Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Pazarlama ve

Perakende alanı Emlak Komisyonculuğu dalı mezunu olup Emlakçılık ve Emlak Değerleme ile ilgili ön lisans programı mezunu olanlardan alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler.

EMLAKCILIK KURSU PROGRAMIN AMAÇLARI

Emlak Danışmalığı kursunu bitiren bireylerin;

 • 1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
 • 2. Müşteri ile etkin iletişim kurması,
 • 3. Emlakçılık işlemlerini yürütmesi,
 • 4. Tapudaki işleri takip etmesi,
 • 5. Emlak gündemini takip etmesi,

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Bu kurs programını bitiren bireylerin; müşterilerle etkin iletişim kurarak emlakçılık işlemlerini yürütecek tapu işlemlerini ile emlak gündemini takip edecek bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Bu kapsamda anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun, grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir.

2. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

3. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.

4. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

5. Emlak Danışmanlığı kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 • Değerler
 • Sorumluluk
 • Doğruluk ve dürüstlük
 • Kurallara uyma
 • Ahlak
 • Hoşgörü
 • Nezaket

EMLAKCILIK KURSU PROGRAMIN KREDİSİ

Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen ‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını başarı ile tamamlayanlara 5 (beş) kredi verilir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 6 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 120 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
 • İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
 • İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini bilir ve gerekli önlemleri alır.
 • Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM

 • Müşteriler ile etkin iletişim kurar.
 • Müşteri özelliklerini tespit eder.
 • Müşteri memnuniyetini sağlar.

EMLAK İŞLEMLERİ

 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda emlakçılık hizmetlerini yapar.
 • Müşteri taleplerini toplar.
 • Müşterinin karar sürecine yardımcı olur.
 • Sözleşme yapar.
 • Sözleşme sonrası işlemleri yapar.

TAPUDAKİ İŞLEMLER

 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tapu işlemlerini takip eder.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri
 • doğrultusunda tapu sicil işlemlerini yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tapu işlemlerini yapar.

EMLAK GÜNDEMİNİ TAKİP

 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda emlak gündemini takip eder.
 • Resmî açılış işlemlerini takip eder.
 • Piyasa fırsatlarını takip eder.
 • Franchasing işlemlerini yapar.

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders saati) 120

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

4. Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;

 • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 • Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ

Programın uygulama sürecinde;

1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller kullanılmalıdır.

2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.

3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.

4. Yararlanılacak kaynak araç-gereçler; emlak ve tapu işleri ile ilgili form belgeler Beyanname, bilgisayar, bilgisayar masası, sarf malzemeleri, yazıcı, projeksiyon, Emlak Vergisi ve Ġmar Kanunları, Vergi Beyannameleri

EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.