Yazılımcı Yetiştirme Kursu

Yazılımcı Yetiştirme Kursu

PROGRAMIN KAYIT KABUL ŞARTLARI
Yazılımcı Yetiştirme Kursu kurs programı temel düzeyde İngilizce yeterliklerine ve bilgisayar kullanma becerisine sahip
olmak koşuluyla sayısal ve eşit ağırlık puanları ile öğrenci kabul eden yükseköğretim
programlarından ön lisans düzeyinde mezun olanlar için hazırlanmıştır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin aşağıdaki amaçlara ulaşmaları
beklenmektedir:

 1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, çevre koruma önlemlerine ve kalite gerekliliklerine uygun
  şekilde çalışmaları,
 2. Müşterinin taleplerine ve projeye uygun yazılım uygulamasını geliştirmeleri
 3. Geliştirilecek yazılım uygulamasının tasarımını yapmaları
 4. Hazırlanan yazılımın uygulama ortamına uygunluğunu ve çalışırlığını test etmeleri
 5. Tamamlanan yazılım uygulamasını devreye alma işlemlerini yapmaları
 6. Yazılım projesini geliştirme süreçlerini planlamaları
 7. Yazılım uygulamasının analiz süreçlerini gerçekleştirmeleri
 8. Yazılım projesi yönetim sürecini kavramaları
 9. Yazılım bilgi güvenliği ile ilgili bilgileri kavramaları
 10. Meslek etiğinin gerekliliklerine uygun şekilde çalışmaları
 11. Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmeleri
  2
  PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 12. Program içeriğinde yer alan ve teorik eğitim gerektiren konuların işlenişinde anlatım, sorucevap, tartışma, beyin fırtınası; uygulamalı eğitim gerektiren konuların işlenişinde ise gösteri,
  gösterip yaptırma, bireysel çalışma, grup çalışması gibi farklı öğretim yöntem ve teknikleri
  uygulanır. Konular basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, somuttan
  soyuta ve yaşama yakınlık gibi öğrenme ilkeleri dikkate alınarak işlenir.
 13. Öğretme-öğrenme sürecini zenginleştirmek amacıyla konuların işlenişinde eğiticinin
  hazırladığı ders notları ile konuya ilişkin video ve sunu gibi görsel, işitsel materyaller
  kullanılır. Kursiyerlerin programdaki uygulama kategorisinde yer alan kazanımlara
  ulaşabilmesi için seviyelerine ve öğrenme ihtiyaçlarına uygun sayıda uygulama yapmaları
  sağlanır.
 14. Öğretme-öğrenme süreci araştırma ve uygulama ödevleri ile desteklenir. Kursiyerlerin
  işlenecek konuya önceden hazırlanarak gelmelerini sağlamak amacıyla eğitici tarafından
  araştırma ödevleri verilir. Gerekli görülen durumlarda kursiyerlerin yazılım alanında yaptıkları
  araştırmalara ilişkin sunu hazırlamaları istenir. Uygulama ödevleri için kursiyerlere işlenen
  konuyla ilgili bir durum verilir ve kursiyerlerden verilen duruma uygun bir yazılım uygulaması
  geliştirmeleri beklenir.
 15. Program süresince gerekli görülen durumlarda yazılım geliştirme alanında uzman kişiler sınıfa
  davet edilebilir. Bu uzmanların deneyim, düşünce ve örnek uygulamalarından yararlanılabilir.
 16. Programa başlamadan önce kurs merkezi tarafından seviye tespit sınavı yapılır. Sınav
  sonucuna göre seviyesi belirlenen kursiyer programın toplam süresinin ¼’ünden (150 ders
  saati) az olmamak koşuluyla eğitime devam etmek durumundadır.
 17. Program süresince iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kurs merkezi tarafından alınır. Uygulamalı
  eğitimler sırasında kullanılacak araç gereç ya da cihazlar konusunda eğiticiler tarafından
  gerekli uyarılar yapılır.
 18. Eğitimler en fazla 15 (on beş) kursiyer ve 1 (bir) eğitici olacak şekilde düzenlenen sınıflarda
  verilir.
 19. Programın sonunda kursiyerlerin iş deneyimi kazanması amacıyla eğitim aldığı kurumda veya
  kurum tarafından belirlenecek firmaların yazılım geliştirme ile ilgili birimlerinde 2 ay süre ile
  staj yapması sağlanır. Staj dönemi başlamadan önce her kursiyer için kurum tarafından bir
  danışman atanır. Staj süresince kursiyerlerin çalışacakları projede kullanacakları yazılım
  3
  metodolojisi kapsamında hazırlanmış gereksinim listelerinden seçtikleri işleri 2 haftalık süreler
  içinde tamamlamaları beklenir. Yapılan çalışmalar danışman tarafından takip edilir ve
  kursiyerlere dönüt verilir. Staj sonunda kursiyerler Kurs Bitirme Sınavı’na katılır.
  EĞİTİCİNİN NİTELİKLERİ
  Bu kurs programında aşağıdaki niteliklere sahip olanlar eğitici olarak görev alabilir:
 20. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve yönetim bilişim sistemleri bölümlerinden
  mezun olanlar
 21. Eğitim fakültelerinin bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümlerinden mezun olanlar
 22. Matematik mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, makine
  mühendisliği, maden mühendisliği, inşaat mühendisliği, uzay mühendisliği, fizik
  mühendisliği, kimya mühendisliği, mimarlık, istatistik, matematik, fİzik, kimya, işletme,
  maliye, iktisat ve matematik öğretmenliği bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olup bilişim
  alanında en az 4 yıl çalıştığını belgelendirenler
 23. Bilgisayar programcılığı bölümünden ön lisans düzeyinde mezun olanlar