Yargıtay Katip Alımı

Adalet Bakanlığı Yargıtay Daire Başkanlığı bünyesine, Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin B fıkrası gereğince Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren sözleşmeli, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Yargıtay zabıt katip alımı yapacaktır.

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI ZABIT KATİBİ ALIMI

Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanları esas alınarak, Bakanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel, Yargıtay katip alımı yapılacaktır.

Başvuru YERİ VE ZAMANI

Başvuru tarihi: Başvurular, 09/12/2019 tarihinde bağlayıp, 13/12/2019 tarihi mesai bitimi itibariyle (saat 17.00’de) sona erecektir.

Başvuru Şekli: Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) İnternet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yargıtay Katip Alımı Başvuru Şartları :

GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
 2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3. Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) ve Sözleşmeli Teknisyen (Sıhhi Tesisat, Elektrik, Asansör, Soğutma ve İklimlendirme, Mobilya ve Dekorasyon) pozisyonları için; Başvurunun son günü olan 13/12/2019 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 13/12/1984 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)
 4. 2018 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
 5. Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet Sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
 7. Sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir yıldan önce tekrar sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilemezler.

ÖZEL ŞARTLAR ve DİĞER HUSUSLAR :

Sözleşmeli Yargıtay Katip Alımı Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;

Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yükse kokulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen Bilgisayar Kursu sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya örgün eğitim sırasında bilgisayar eğitimi aldığını ve bu dersten başarılı olduğunu belgelemek. (Bu belgeler başvuru tarihleri (09/12/2019- 13/12/2019) arasında Başkanlığımıza elden teslim edilecek veya 03124160290 nolu fakx’a gönderilecektir. Bu tarihler arasında belgesini göndermeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.

Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri www.yargitay.gov.tr İnternet adresinden duyurulacaktır.

Yargıtay Katip Alımı Uygulama Sınavı

Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama imaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazma şartı aranacaktır.

Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları fazla olmamalı. Bu tekrarlar nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının %40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.)

KPSS sınavından alınan puanın % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilecektir. Her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınacaktır. En yüksek puandan başlanılacaktır. Her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden  fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Katip Alımı Sözlü Sınavı

Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır. Aynı zamanda öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.

Adayların aldıkları KPSS puanının % 35’i ve Uygulama sınav puanının % 35’i ile sözlü  sınav puanının % 30’u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi belirlenecektir.

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;
 1. KPSS puanları esas alınarak, en yüksek puandan bağlamak üzere, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
 2. Sözlü sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır. Aynı zamanda temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.
 3. Adayların aldıkları KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanı belirlenecektir.,
SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

Sıhhi Tesisat Teknisyeni için; Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak,

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni için; Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Soğutma Sistemleri ve İklimlendirme Sistemleri dallarından mezun olmak,

Elektrik Teknisyeni için; Meslek Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü, Endüstriyel Bakım Onarım dallarından mezun olmak,

Asansör Teknisyeni için; Meslek Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Elektro mekanik Bakım Onarım dalından mezun olmak.

Mobilya Teknisyeni; Meslek Liselerinin Mobilya ve iç Mekan Tasarımı Alanının iç Mekan ve Mobilya Teknolojisi dalından mezun olmak.

Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlanacaktr. İlan edilen pozisyon için, pozisyon sayısının 10 katı aday uygulama sınavına çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Uygulama sınavı, Meslek ile ilgili teknik ve pratik bilgiyi ölçer nitelikte yapılacaktır. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Uygulama sınavında 50 ve üzeri puan alan adaylar, sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınavı: Mesleki bilgi, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade  yeteneği, liyakati ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır. Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.

Adayların aldığı KPSS puanının % 30’u, uygulama sınavı puanının %35’i, sözlü sınavı puanının % 35‘i esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanı belirlenecektir.

YARGITAY KATİP ALIMI ve TÜM POZİSYONLAR İÇİN BELİRLENEN ORTAK HUSUSLAR
 1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
 3. Sonuçlar www.yargitay.gov.tr İnternet adresinden duyurulacaktır
 4. Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır.
 5. Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir