Ceza İnfaz Kurumu Katip Alımı

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu Katip alımı yapacaktır. Ceza İnfaz Kurumu katip alımı başvurusunda MEB onaylı sertifika istenir. Bilgisayar yada On Parmak Klavye Daktilografi sertifikası olanlar da başvurabilirler. Başvurular 18 Ocak 2021 tarihinde başlayıp, 5 Şubat 2021 tarihinde sona erecektir. Alımla ilgili ayrıntılar aşağıda verilmiştir.

Ceza İnfaz Kurumu Katip Alımı Ayrıntılar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) fıkrası esas alır. Bununla birlikte 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, 2 Sayılı kararnamesi. Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11’inci maddesi. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre; 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde değişiklik yapan 24.03.2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı. Karar ekinde verilen atama izni uyarınca 9, 10, 11 ve 12’nci dereceli kadrolardır. EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu katip alımı yapılacaktır.

2) Sınavlarda, planlanan personel sayısı dikkate alınır. Ek-2’de gösterilen 12 ayrı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca (sınav merkezi) yapılacaktır. Sınava girecek adayların Ek-1 başvuru formunu doldururken sınava başvuracağı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını (sınav merkezi) gösterir kısmı doldurması. Bununla birlikte atanmak istediği ceza infaz kurumunun bağlı olduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını belirtmesi gerekmektedir. 

3) Kadrolara merkezi sınava (KPSS 2020) girip minimum 70 ve üzeri puan alan adayları başvurabileceklerdir. Ancak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi (20) katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınacaktır. En fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç (3) katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

4) Lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puanın esas alınacak. Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 esas alınacak. Benzer şekilde Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır. 


Ceza İnfaz Kurumu Katip Kadrolarına Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar


I. Ceza İnfaz Kurumu Katip Alımı Genel Şartlar:  

a)  Türk Vatandaşı olmak.

b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılanlar. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. (…) Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

c) Askerliğini yapmış olmak ya da askerlik çağı gelmemiş olmak. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmalıdır. (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak.

g) Sonra yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.02.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.
Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ğ)  Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.


II. Ceza İnfaz Kurumu Katip Alımı Özel şartlar

A- Ceza infaz kurumu kâtipliği kadroları için;


                              
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümünden mezun olanlar. Ayrıca adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c)  Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Metinler arasından her grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenecektir. Adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek. Elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak.

Başvuru tarihi:


Başvurular 18.01.2021 Pazartesi günü başlayıp, 05.02.2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona erecektir.

Başvuru Yeri ve Şekli

Başvuru formunu doldurarak, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti olmalıdır. Bununla birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır. Ayrıca herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesini başvuru formlarına eklemeleri gerekmektedir.

Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir mercie yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Başvuruyu alan adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından UYAP üzerinden sınav ortak rolünden sınavı yapacak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun(sınav merkezi) tanımladığı sınav numarası seçilerek başvuru kaydedilecektir.

Adaylar sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Adayların aynı ya da farklı komisyona başvuramazlar. Bu durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılmakta. Bu şekilde sınava giren adaylar kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemi yapılmamaktadır. Adaylar, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav Yeri

EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.(Sınav merkezleridir.)

9. Aday Sayısı ve İlânı

Uygulama sınavına katılacak ceza infaz kurumu kâtibi adaylarının sözlü sınavdan önce ilan edilecektir. İlgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı internet sitelerinden bakabilirsiniz. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
10. Ceza infaz kurumu kâtipliği uygulama sınav tarihi: 

Adayların klavyede vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazmaları gerekmektedir. Bu nedenle kelime tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Ancak belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Katiplik uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri, sınavından bir hafta önce Kurumun internet sitesinde ilân ediliyor.

11. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:

Katip adaylarından, sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri 26.03.2021 tarihinde ilan edilmesi gerekmektedir. İlan edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (2 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

12. Sözlü sınav tarihi:

Ceza infaz kurumu kâtipliği sözlü sınavı 31.03.2021 ve devam eden günlerde yapılacaktır.  Daha sonra da, alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri Komisyon Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.

13. Sınav şekli: 

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. 

Sözlü Sınav Konuları

a)  İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan).

b)  Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan).

c)  Genel kültür (20 puan).

d)  Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) konularından oluşmaktadır. Ayrıca adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi, 100 tam puan üzerinden minimum 70 puan almasıyla gerçekleşecektir.  

Nihai Başarı Listesi

Adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır. Ceza infaz kurumu kâtipliği kadrolarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılacaktır.

16. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları daha sonra anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir. 

17. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. Ancak yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekir. Görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir. Yerlerine, puan sıralamasına göre aynı Mahkeme Adalet Komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi ilgili sınav merkezi tarafından yapılacaktır.

18.  İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir