Emlakcılık Kursu

Emlakcılık kursu eğitimlerimiz başlamıştır. Emlakcılık mesleğini tercik eden ve emlak ofisi açmak isteyenler bu kursa gelmelidirler. Kurs programının sonunda MEB onaylı Emlakcılık Sertifikası verilir.

PROGRAMIN ADI

Emlak Danışmanlığı

PROGRAMIN DAYANAĞI

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî

Eğitim Temel Kanunu,

2. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Meslekî ve Teknik

Eğitim Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve

Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.

3. Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 11816 ”Emlak

Komisyonculuğu Hizmetleri- Genel Kurallar” Standardı,

4. 05.062018 tarihli 30442 sayılı “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Lise mezunu olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek

yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre

görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama

ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Çizelgeye” göre Muhasebe ve Finansman ile

Pazarlama ve Perakende;

a. Alan öğretmeni olarak atananlar;

b. Emekli alan öğretmenleri;

c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar;

2. Muhasebe ve Finansman ile Pazarlama ve Perakende alanında /alanına kaynak

teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama

ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Muhasebe ve Finansman ile

Pazarlama ve Perakende alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim

programları/fakülte mezunları,

4. Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Pazarlama ve

Perakende alanı Emlak Komisyonculuğu dalı mezunu olup Emlakçılık ve Emlak

Değerleme ile ilgili ön lisans programı mezunu olanlardan alanında en az 1 yıllık

meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Emlak Danışmalığı kursunu bitiren bireylerin;

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Müşteri ile etkin iletişim kurması,

3. Emlakçılık işlemlerini yürütmesi,

4. Tapudaki işleri takip etmesi,

5. Emlak gündemini takip etmesi,

amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Bu kurs programını bitiren bireylerin; müşterilerle etkin iletişim kurarak

emlakçılık işlemlerini yürütecek tapu işlemlerini ile emlak gündemini takip

edecek bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

1. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya

yönelik yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Bu kapsamda anlatım, soru-cevap

grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip

yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun,

grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir.

2. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve

alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

3. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında

veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.

4. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından

faydalanılabilir.

5. Emlak Danışmanlığı kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla

kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve

geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Değerler

Sorumluluk

Doğruluk ve dürüstlük

Kurallara uyma

Ahlak

Hoşgörü

Nezaket

PROGRAMIN KREDİSİ

Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen

‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını

başarı ile tamamlayanlara 5 (beş) kredi verilir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 6 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam

120 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU

MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE

İŞ SAĞLIĞI VE

GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği

kurallarını uygular.

• İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve

önemini açıklar.

• İş kazası ve meslek hastalıklarından

korunma yöntemlerini bilir ve gerekli

önlemleri alır.

• Tehlikelerden kaynaklanacak risklere

karşı gerekli önlemleri alır.

MÜŞTERİ İLE

İLETİŞİM

Müşteriler ile etkin iletişim

kurar.

• Müşteri özelliklerini tespit eder.

• Müşteri memnuniyetini sağlar. 22

EMLAK

İŞLEMLERİ

İş sağlığı ve güvenliği

tedbirleri doğrultusunda

emlakçılık hizmetlerini

yapar.

• Müşteri taleplerini toplar.

• Müşterinin karar sürecine yardımcı olur.

• Sözleşme yapar.

• Sözleşme sonrası işlemleri yapar.

TAPUDAKİ

İŞLEMLER

İş sağlığı ve güvenliği

tedbirleri doğrultusunda tapu

işlemlerini takip eder.

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri

doğrultusunda tapu sicil işlemlerini

yapar.

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri

doğrultusunda tapu işlemlerini yapar.

EMLAK

GÜNDEMİNİ

TAKİP

İş sağlığı ve güvenliği

tedbirleri doğrultusunda

emlak gündemini takip eder.

• Resmî açılış işlemlerini takip eder.

• Piyasa fırsatlarını takip eder.

• Franchasing işlemlerini yapar.

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders saati) 120

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu

olmalıdır.

4. Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları

Yönetmeliği esaslarına göre;

• Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,

• Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,

• Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,

100 puan üzerinden yapılır.

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar

ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve

uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre

eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin

puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya

not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi

kullanılarak da yapılabilir.

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki

sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ

Programın uygulama sürecinde;

1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller

kullanılmalıdır.

2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders

kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından

hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.

3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını

gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması

önem taşımaktadır.

4. Yararlanılacak kaynak araç-gereçler; emlak ve tapu işleri ile ilgili form

belgeler Beyanname, bilgisayar, bilgisayar masası, sarf malzemeleri, yazıcı,

projeksiyon, Emlak Vergisi ve Ġmar Kanunları, Vergi Beyannameleri

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm

çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.

Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara

başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.